Pim-Consult SRL streeft ernaar om deze website te allen tijde up-to-date te houden. Mocht u echter problemen of verouderde informatie tegenkomen, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten. Wij verzoeken u aan te geven waar op de website u de onjuiste informatie heeft gelezen. We zullen dit zo snel mogelijk onderzoeken. Stuur uw reactie per e-mail naar: info@pim-consult.be.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren trachten wij het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Pim-Consult SRL via deze website, aanvaardt Pim-Consult SRL geen aansprakelijkheid.

Het gebruik van de website en alle onderdelen daarvan (inclusief de forums) is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. Het enkele gebruik van deze website impliceert kennisneming en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Antwoorden en persoonlijke vragen die per e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen een maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken zullen wij u binnen een maand informeren als wij maximaal 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in verband met uw reactie of verzoek om informatie zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Pim-Consult SRL zal alles in het werk stellen om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onrechtmatig gebruik. Pim-Consult SRL zal hiertoe de passende technische en organisatorische maatregelen treffen, waarbij onder meer rekening zal worden gehouden met de stand van de techniek. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade die een gebruiker van de website lijdt ten gevolge van het illegale gebruik van haar systemen door een derde.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website zijn eigendom van Pim-Consult SRL.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze documenten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pim-Consult SRL , behoudens waar en voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij de inhoud anders aangegeven is.

Mocht u vragen hebben of problemen met de toegankelijkheid van de site, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.